Macro-Exploitatie

Factsheet Macro-Exploitatie

Vraaggerichte gebiedsontwikkeling

In de huidige markt is de haalbaarheid van veel gebiedsontwikkelingen een probleem. De grondexploitatie van een gebied laat immers steeds vaker negatieve resultaten zien. De bredere maatschappelijke effecten van gebiedsontwikkelingen worden daarbij vaak wel onderkend, maar onvoldoende meegewogen in de besluitvorming over een gebied. Om u te ondersteunen bij het haalbaar maken van plannen, hebben Pragt Gebiedsontwikkeling en Roots Beleidsadvies samen een product ontwikkeld: De Macro-Exploitatie.

In de Macro-Exploitatie krijgt maatschappelijke waardecreatie een volwaardige plaats in de gebiedsontwikkeling. Het gebruikelijke verdienmodel van de grondwaardesprong wordt ingewisseld voor een model dat de ruimtelijke, sociale en economische toekomstwaarde van een gebied centraal stelt. De haalbaarheid van uw gebiedsontwikkelingen wordt flexibeler, maar vooral meer toekomstgericht.

 

Hoe werkt de Macro-Exploitatie?

In de huidige gebiedsexploitaties worden vaak alleen de directe kosten en baten van een project in euro’s uitgedrukt. In de huidige tijden van keuzes maken (welke projecten gaan nog wel door?) zouden juist ook omgevingseffecten financieel vertaald moeten worden. Om tot een optimaal en haalbaar plan te komen, moet daarom buiten de plangrenzen worden gedacht. De Macro-Exploitatie combineert de exploitatie van een gebied met die van de omgeving en bundelt kennis van maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA), planeconomie (PE) en projectmanagement (PM). Die disciplines zijn in de ogen van Pragt en Roots onmisbaar om een gebiedsontwikkeling te laten slagen.

 

Stappenplan

Voor het opstellen van de Macro-Exploitatie hebben Pragt Gebiedsontwikkeling en Roots Beleidsadvies een standaard werkwijze ontwikkeld. Met behulp van die werkwijze worden de mogelijkheden voor de toekomstige ontwikkeling van een gebied snel duidelijk voor u. Op basis van de te nemen maatregelen worden in de Macro-Exploitatie diverse alternatieven vertaald in (maatschappelijke) kosten en baten, indien gewenst ook per stakeholder. Zo wordt duidelijk welke investeringen, op welke termijn, door welke stakeholders kunnen worden terugverdiend.

 

Resultaat

Nadat verschillende scenario’s zijn doorgerekend en beoordeeld op risicogevoeligheid en terugverdiencapaciteit worden de resultaten overzichtelijk aan u gepresenteerd in een “dashboard”. Dit dashboard vormt de basis voor de besluitvorming over het gebied. Met de Macro-Exploitatie beschikt u over de bouwstenen om een gebiedsontwikkeling op gang te brengen en hierover op alle niveaus te communiceren.

Voor meer informatie raadpleeg onze factsheet:

Factsheet Macro-Exploitatie